Posted in English, Նախագիծ, Uncategorized

THE DOG, THE COCK, AND THE FOX

THE DOG, THE COCK, AND THE FOX

A Dog and a Cock, who were the best of friends, wished very much to see something of the world. So they decided to leave the farmyard and to set out into the world along the road that led to the woods. The two comrades traveled along in the very best of spirits and without meeting any adventure to speak of.

At nightfall the Cock, looking for a place to roost, as was his custom, spied nearby a hollow tree that he thought would do very nicely for a night’s lodging. The Dog could creep inside and the Cock would fly up on one of the branches. So said, so done, and both slept very comfortably.

With the first glimmer of dawn the Cock awoke. For the moment he forgot just where he was. He thought he was still in the farmyard where it had been his duty to arouse the household at daybreak. So standing on tip-toes he flapped his wings and crowed lustily. But instead of awakening the farmer, he awakened a Fox not far off in the wood. The Fox immediately had rosy visions of a very delicious breakfast. Hurrying to the tree where the Cock was roosting, he said very politely:

“A hearty welcome to our woods, honored sir. I cannot tell you how glad I am to see you here. I am quite sure we shall become the closest of friends.”

“I feel highly flattered, kind sir,” replied the Cock slyly. “If you will please go around to the door of my house at the foot of the tree, my porter will let you in.”

The hungry but unsuspecting Fox, went around the tree as he was told, and in a twinkling the Dog had seized him.

Those who try to deceive may expect to be paid in their own coin.

Posted in Uncategorized

GOING TO THE SUPERMARKET

Martha is at the grocery store, getting ready for a house party. She has a list of what she needs with her as she goes along. The first section she comes has produce. Martha sees apples, bananas, cherries, grapes, and strawberries. She checks her list:

– 6 apples
– 1 bag of cherries
– 1 bag of grapes
– 2 cartons of strawberries

Martha gets her items and looks the bananas. They are on sale for much cheaper than they are normally. She picks 3 bananas. Next are vegetables. She sees potatoes, carrots, tomatoes, onions, mushrooms, and salad in bags. She checks her list:

– 5 pounds of potatoes
– 6 carrots
– 4 tomatoes
– 2 onions
– 4 mushrooms

As she is putting her items into her cart, Martha checks the many bags of salad and chooses 2 of them. She pushes her cart ahead. The next section is meat and dairy. She sees meat, fish, cheese, eggs, and milk. She checks her list:

– 2 fish (salmon)
– 1 block of cheese (cheddar)
– 1 dozen eggs
– 2 gallons of milk

She looks at the meat that is on sale and chooses a 5-pound roll of hamburger. She gets the rest of the items in that section. She still needs rice, bread, salt, sugar, and flour. She gets:

– 2 bags of rice
– 4 loaves of bread
– a 2-pound bag of sugar
– a 2-pound bag of flour

Martha then realizes that she has forgotten something. She runs back and gets 1 container of salt and then rushes to the checkout. She puts her groceries into her car and leaves.


DID YOU UNDERSTAND THE TEXT?

Question 1:

What item did Martha pick up on sale in the fruits and vegetables section?
1 Two bags of salad-Yes
2 Six apples-Yes
3 Four mushrooms-Yes
4 Three bananas-Yes
Question 2:
Which item did Martha buy 5 pounds of in the meat and dairy section?
1 Five pounds of fish
2 Five pounds of cheese
3 Five pounds of milk
4 Five pounds of meat
Question 3:
How much bread did Martha get while she was shopping at the grocery store?
1 Two loaves of bread-No
2 One loaf of bread-No
3 Three loaves of bread-No
4 Four loaves of bread-Yes
Question 4:
What item did Martha have to go back for at the end of her shopping trip?
1 a block of cheese
2 a bag of cherries
3 one container of salt
4 one dozen eggs
Posted in Մայրենի, Նախագիծ, Uncategorized

Կարդում ենք Սահյան

Կարդում ենք Սահյան ես ու տատիկս:

Պտուղդ քաղող չկա,
Մասրենի, սարի մասրենի,
Պատիվդ պահող չկա,
Մասրենի, բարի մասրենի։
Ասում են՝ էլ մարդ չկա,
Որ փնտրի քնքշանքդ փշոտ,
Քեզ գրկի ու տաքանա,
Մասրենի, ժայռի մասրենի։
Երեսիդ նայող չկա,
Մասրենի, վայրի մասրենի,
Կրքերիդ կրակը քեզ
Թող այդպես այրի, մասրենի…
Կանգնել ես քո բարձունքին,
Մեկուսի, մենակ, մենավոր…
Իմ երես առած դարում
Դու լքված այրի, մասրենի։

Posted in English, Uncategorized

April 20-24

 1. He can play football very well,

 

 1. but he can’t play rugby: he’s not good at rugby.

 

 1. This cake is delicious: you  can   cook very well!

 

 1. Mum, can I go out tonight?

 

 1. No, you can’t.

 

 1. I’m sure you do  can  this exercise alone: it’s very easy!

 

 1. This is too difficult! I can’t do it.

 

 1.    your uncle can  speak Chinese?

 

 1. Yes, he can .

 

 1. My uncle is trilingual. He can speak French, English and Chinese.

 

 1. I can’t carry this bag: it’s too heavy for me.

 

 1. Sorry, but I can’t hear you: there’s too much noise!

 

 

Untitled

No, She doesn’t love  Steve

Posted in Uncategorized

Տասնորդական կոտորակների հանումը

1124. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,56 – 2,14 = 1,42
բ) 81,22 – 53,12 = 28,1
գ) 111,782 – 65,327 = 46,455
դ) 17,1 – 8,256 = 25,356
ե) 0,625 – 0,1 = 0,725
զ) 7,35 – 6,35 = 13,70

1126. Կատարե՛ք հանում.

ա) 3 – 0,1 = 2,9
բ) 5 – 2,63 = 2,37
գ) 10 – 9,68 = 0,32
դ) 1 – 0,047 = 0,953
ե) 25 – 10,38 = 14,62
զ) 102 – 96,24 = 5,76

1128. Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1 = 0,037
բ) 3,263 – 2 = 1,263
գ) 8,002 – 8 = 0,002
դ) 11,397 – 9 = 2,397
ե) 107,03 – 56 = 51,03
զ) 34,56 – 29 = 5,56

1131. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են: Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում
6,37 < 10, 01
10,01 – 3,2 = 6,81
6,37 – 5,5 = 0,87
6,81 + 6,81 + 0,87 + 0,87 = 15,36
Պատ.՝ 15,36 դմ

1134. Կատարե՛ք գումարում.

ա) -3,244 + 8,01 = 4,766
բ) 14,62 + (-0,37) = 14,25
գ) 21,21 + (-4,8) = 16,41
դ) -5,3 + 1,72 = -3,58
ե) -0,34 + 7,72 = 7,38
զ) -0,85 + 9,46 = 8,61

Posted in Uncategorized

Կրկնություն հարցերի միջոցով

1. Ինչո՞վ են պայմանավորված «թթվային անձրևները»:

Թթվային անձրևները պայմանավորված են գոլորշու հետ խառնված վտանգավոր գազերով: Վտանգավոր գազերը բարձրանում են երկինք, խառնվում են գոլորշու հետ, առաջանում է թթու և թափվում երկինք թթվային անձրևի տեսքով:

2. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:

Թթուները կազմված են ջրածնից (H) և թթվային մնացորդից:

3. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ:

Թթուների հետ պետք է զգույշ վարվել, որովհետև նրանք քայքայում են մաշկը: Թթուն մաշկի վրա թափվելիս պետք է այն ջրով լավ լվանալ և սննդի սոդայով մշակել:

4. Ինչպե՞ս կարելի է որոշել՝ շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:

Մարմինը շարժվում է, եթե այն անշարժ մարմինների հանդեպ ունի դիրքի փոփոխություն:

Posted in Uncategorized

Easter

Easter or “Zatik” in Armenia is one of the most colorful, joyful celebrations of the year.

Easter falls on Sunday, April 12, 2020. Easter is celebrated on the Sunday following the first full moon.
Speaking about the traditional Easter food in Armenia we should mention that Armenian women bake a cake with white flavoring, which symbolizes purity, make fried fish, herbs of different kinds, boil and paint eggs in different colors, rice with raisins and what not.

Posted in Uncategorized

Հաշվետվություն. Ապրիլի 6-10

Երբ ես արթնանում եմ, ստուգում եմ իմ ուսուցիչների բլոգները և կատարում այնտեղի առաջադրանքները: Հետո անում եմ լրացուցիչ առաջադրանքներ մաթեմատիկայի անցյալ

կիսամյակի անցածներից:

Մարտի 30-ից մինչև ապրիլի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում ես իրականացրել եմ նախագծեր՝ Ինչով էր յուրահատուկ ԱնահիտըԸնտանեկան հաշվարկների նախագիծРазберем слова по составу?Вокруг света с ПасхойEaster  և այլ նախագծեր: Նույն ժամանակում իրականացրել եմ նաև ընտանեկան նախագծեր՝ Ինչով էր յուրահատուկ ԱնահիտըԸնտանեկան հաշվարկների նախագիծEasterВокруг света с Пасхой և այլ նախագծեր: Բացի նախագծերից արել եմ նաև ուրիշ աշխատանքներ՝ Comparative or superlativeAdjective, Իմ գրած բանաստեղծությունը մայրիկիսԳործնական քերականություն. Ապրիլի 6Կրկնություն հարցերի միջոցով և ուրիշ աշխատանքներ:

Ամեն օր ես լինում եմ իմ ընտանիքի հետ:Ես ամեն առավոտ վեր եմ կենում և ինձ ու եղբորս նախաճաշ եմ պատրաստում : Հորեղբորս ընտանիքը մեզ շատ մոտ են ապրում, և իրենք երեկոյան գալիս են մեզ հյուր և ինչ-որ մի ֆիլմ դիտենք: Այս շաբաթ ընտանիքիս հետ ես նայել եմ երեք ֆիլմ՝ «Խոհարար անիվների վրա», «Վենոմ», «Ծնված թագավոր լինելու համար»: Մյուսներին կառաջարկեմ նույնպես դիտել ֆիլմեր ընտանիքի հետ:

Ամեն օր ընտանիքով գնում ենք մեր բակ և մարզվում:Սկսել ենք նաև մեր բակի հողը փխրեցնել, որ այնտեղ խոտ ու ծաղիկներ աճեն: Ես ու եղբայրս ծնողներիս հետ անում ենք նաև լրացուցիչ առաջադրանքներ տարբեր առարկաներից:Ես ու իմ սեբաստացիական ընտանիքը մի քանի օր առաջ մենք վարդեր տնկեցինք

Իմ սեբաստացիական ընտանիքը:

Մենք ամեն երեկո հետաքրքիր խաղեր ենք խաղում և դրանից հետո մենք ֆիմեր ենք դիտում:Ես Անգլերենով իմ սիրած կենդանու մասին գրել թարգմանված (My favorite animal)